فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

کبری حاجی زاده
کبری حاجی زاده

محل خدمت :
    علوم پایه
مرتبه علمی :
    مربی
^