کتب

رضا جمشیدی، کبری حاجی زاده, تجدید چاپ, کتاب آزمایشگاه فیزیک پایه(1), دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, تجدید چاپ

کبری حاجی زاده، رضا جمشیدی, 1385, کتاب آزمایشگاه فیزیک پایه(2), دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, تالیف

رضا جمشیدی، کبری حاجی زاده, 1386, کتاب آزمایشگاه فیزیک پایه(1), شایورد, تالیف

کبری حاجی زاده، رضا جمشیدی, 1384, کتاب روشهای عمومی تحلیل داده های آزمایشگاهی, شایورد, تالیف

کبری حاجی زاده، رضا جمشیدی, 1386, کتاب آزمایشگاه فیزیک پایه2, شایورد, تالیف

کبری حاجی زاده، رضا جمشیدی, 1383, کتاب دستور کار آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته مغناطیس, شایورد, تالیف

کبری حاجی زاده، رضا جمشیدی, 1388, کتاب آزمایشگاه فیزیک پایه2, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, تالیف ادامه...محمدرضا تنهایی، کبری حاجی زاده، فرهاد توکلی، رضا جمشیدی, 1388, ترجمه کتاب مبانی فیزیک(مکانیک و گرما), اندیشه های گهربار, ترجمه ادامه...کبری حاجی زاده
کبری حاجی زاده

محل خدمت :
    علوم پایه
مرتبه علمی :
    مربی
^