کنفرانس ها

بین المللی :

کبری حاجی زاده، رضا جمشیدی, لندن، 1386, Indefinite Metric Quantization, pseudo hermitian-hamiltonian quantum physics, ادامه...

داخلی :

کبری حاجی زاده
کبری حاجی زاده

محل خدمت :
    علوم پایه
مرتبه علمی :
    مربی
^