زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

کبری حاجی زاده
کبری حاجی زاده

محل خدمت :
    علوم پایه
مرتبه علمی :
    مربی
^